تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

 

فرم لمینت 500 تایی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی  500 58×90 100/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 500 58×90 105/000 2 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 500 58×90 135/000 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت مات فوری 500 58×90 140/000 2 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 120 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1   A5 یکرو 5000 145×200 338/000 2 روز کاری
2   A5 دورو 5000 145×200 380/000 2 روز کاری
3   A4 یکرو 5000 200×290 656/000 2 روز کاری
4   A4 دورو 5000 200×290 740/000 2 روز کاری
5   A6 یکرو 5000 100×145 175/000 2 روز کاری
6   A6 دورو 5000 100×145 200/000 2 روز کاری
7   A4 یکرو 5000 200×290 626/000 7 روز کاری
8   A4 دورو 5000 200×290 710/000 7 روز کاری
9   A5 یکرو 5000 145×200 313/000 7 روز کاری
10   A5 دورو 5000 145×200 355/000 7 روز کاری
11   A6 یکرو 5000 100×145 157/000 7 روز کاری
12   A6 دورو 5000 100×145 178/000 7 روز کاری

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی 1000 58×90 165/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه 1000 58×90 170/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج 1000 58×90 165/000 7 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 130/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55×58 115/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 1000 58×90 250/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات فوری 1000 58×90 260/000 2 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج 1000 58×90 250/000 7 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 200/000 10 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55×58 160/000 7 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ 1000 60×90 120/000 7 روز کاری
12 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 125/000 1 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 97/000 10 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60×90 195/000 15 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری 1000 58×90 68/000 1 روز کاری
16 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 65/000 7 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 65/000 7 روز کاری
18 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد فوری 1 روزه 1000 58×90 68/000 1 روز کاری
19 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 130/000 15 روز کاری
20 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 360/000 10 روز کاری
21 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 220/000 10 روز کاری
22 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 800/000 10 روز کاری
23 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 520/000 10 روز کاری

24

کتان لمینت دورتیز 1000 60×90 109/000 10 روز کاری

24

کتان لمینت دورگرد 1000 60×90 109/000 10 روز کاری

25

کتان لمینت دور تیز طلا کوب 1000 60×90 155/000 14 روز کاری

26

کتان لمینت دورگرد طلا کوب 1000 60×90 155/000 14 روز کاری

27

کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 102/000 10 روز کاری  

 

کارت ویزیت
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری 1000 48×85 36/000 1 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری 1000 48×85 36/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری 1000 48×85 48/000 1 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری 1000 48×85 48/000 1 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 37/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو 1000 48×85 41/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV 1000 48×85 35/000 7 روز کاری
8 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV 1000 48×85 45/000 7 روز کاری
9 لیبل یووی 1000 48×85 46/000 7 روز کاری
10 لیبل یووی فوری 1000 48×85 48/000 2 روز کاری
11 لیبل بدون یووی 1000 48×85 46/000 7 روز کاری
12 لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 48/000 7 روز کاری
13 لیبل روکش سلفون براق فوری 1000 48×85 50/000 2 روز کاری
14 لیبل سی دی 1000 122×122 365/000 7 روز کاری
15 لیبل شیشه ای 1000 48×85 143/000 15 روز کاری
16 برچسب اموال 1000 15×50 110/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 130/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 170/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو فوری 1000 200×290 150/000 2 روز کاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 200/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 2000 200×290 264/000 7 روز کاری
7 A4 یکرو سایز دقیق 2000 210×297 254/000 7 روز کاری
8 A4 یکرو 5000 200×290 380/000 7 روز کاری
9 A4 یکرو 5000 200×290 410/000 2 روز کاری
10 A4 دورو 5000 200×290 460/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 1000 145×200 65/000 7 روز کاری
12 A5 یکرو سایز دقیق 1000 148×210 86/000 7 روز کاری
13 A5 یکرو فوری 1000 145×200 80/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 2000 145×200 100/000 7 روز کاری
15 A5 دورو 2000 145×200 132/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو سایز دقیق 2000 148×210 127/000 7 روز کاری
17 A5 یکرو 5000 145×200 190/000 7 روز کاری
18 A5 یکرو 5000 145×200 215/000 2 روز کاری
19 A5 دورو 5000 145×200 230/000 7 روز کاری
20 A6 یکرو 1000 100×145 33/000 7 روز کاری
21 A6 یکرو 1000 100×145 43/000 2 روز کاری
22 A6 یکرو 2000 100×145 50/000 7 روز کاری
23 A6 دورو 2000 100×145 70/000 7 روز کاری
24 A6 یکرو 5000 100×145 95/000 7 روز کاری
25 A6 یکرو 5000 100×145 115/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 5000 100×145 115/000 7 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 135/000 2 روز کاری
28 A4 یکرو 2000 200×290 220/000 2 روز کاری
29 A4 دورو 2000 200×290 294/000 2 روز کاری
30 A5 یکرو 2000 145×200 120/000 2 روز کاری
31 A5 دورو 2000 145×200 152/000 2روز کاری
32 A6 یکرو 2000 100×145 60/000 2 روز کاری
33 A6 دورو 2000 100×145 80/000 2 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 190/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 260/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 320/000 7 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 400/000 7 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 690/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 776/000 7 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 145×200 95/000 7 روز کاری
8 A5 دورو 1000 145×200 130/000 7 روز کاری
9 A5 یکرو 2000 145×200 160/000 7 روز کاری
10 A5 دورو 2000 145×200 200/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 345/000 7 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 388/000 7 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 100×145 48/000 7 روز کاری
14 A6 دورو 1000 100×145 68/000 7 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 100×145 80/000 7 روز کاری
16 A6 دورو 2000 100×145 100/000 7 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 100×145 175/000 7 روز کاری
18 A6 دورو 5000 100×145 195/000 7 روز کاری
19 A4 یکرو فوری 1000 200×290 210/000 2 روز کاری
20 A5 یکرو فوری 1000 200×145 110/000 2 روز کاری
21 A4 دورو فوری 1000 200×290 280/000 2 روز کاری
22 A5 دورو فوری 1000 200×145 145/000 2 روز کاری
23 A4 دورو فوری 5000 200×290 802/000 2 روز کاری
24 A5 دورو فوری 5000 200×145 410/000 2 روز کاری
25 A6 یکرو 1000 100×145 58/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 1000 100×145 75/000 2 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 210/000 2 روز کاری
28 A4 یکرو فوری 2000 200×290 340/000 2 روز کاری
29 A4 دورو فوری 2000 200×290 420/000 2 روز کاری
30 A5 یکرو فوری 2000 200×145 180/000 2 روز کاری
31 A5 دورو فوری 2000 200×145 220/000 2 روز کاری
32 A6 یکرو 2000 100×145 95/000 2 روز کاری
33 A6 دورو 2000 100×145 115/000 2 روز کاری

 

 

 

پاکت
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پاکت A4 1000 345×480 435/000 620/000 10 روز کاری
2 پاکت A4 2000 345×480 660/000 1/050/000 10 روز کاری
3 پاکت A5 1000 335x260 225/000 320/000 10 روز کاری
4 پاکت A5 2000 335x260 350/000 540/000 10 روز کاری
5 پاکت نامه (ملخی) 1000 روی نمونه کلیک کنید 182/000 265/000 10 روز کاری
6 پاکت نامه (ملخی) فوری 1000 روی نمونه کلیک کنید 220/000 --- 2 روز کاری
7

پاکت نامه (ملخی)

2000

روی نمونه کلیک کنید 290/000 455/000 10 روز کاری
8

پاکت A4

5000

345×480 1/330/000 2/280/000 10 روز کاری
9

پاکت A5

5000

335x260 704/000 1/180/000 10 روز کاری
10

پاکت نامه (ملخی)

5000

روی نمونه کلیک کنید 580/000 1/000/000 10 روز کاری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) 80 گرم 100 گرم تحویل نمونه
1

ست 1

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000

2000

2000

--- 760/000 1/070/000 10 روز کاری
2

ست 2

پاکت A4

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

-

1000

1000

1000
--- 850/000 1/250/000 10 روز کاری

 

 

 

پوستر
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پوستر 1

1000

600×450 730/000 970/000 3 روز کاری
2 پوستر 2

2000

600×450 1/060/000 1/600/000 3 روز کاری
3 پوستر 3

1000

700×500 770/000 1/150/000 3 روز کاری
4 پوستر 4

2000

700×500 1/150/000 1/850/000 3 روز کاری

 

 

 

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

اطلاعات تماس

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10 42 90 33 021

  تهران، خیابان جمهوری، خیابان ملت، برج بهارستان، واحد 204

معرفی با پیامک

معرفی با پیامک

از اینکه سایت ما را به دوستان خود معرفی می کنید بسیار سپاسگزاریم.
ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است

نماد الکترونیک

درباره ما

چاپ طراحان با توجه به نقش گسترده­ طراحی و چاپ در انجام پروژه­ های تبلیغاتی با بیش از ده سال سابقه و تلاش و کسب تجربه در بهتر ارائه دادن خدمات چاپ ، مشتری­ مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

Top